Beskrivelse

Lammet i Eden og på Golgata

 Lammet i Eden og på Golgata.

 

  Jeg vil skrive dette for å vekke opp den som leser den, det er i alle fall min intensjon. Vi som er Luteranere har lært at det er enklere for oss som er født etter Kristus å bli frelst. Er det det? Vel før den tid var det ikke noen som ble kalt omvendte. Dette er en av de tingene jeg ønsker å gå gjennom, og legge frem mine tanker om den saken. Har det noen praktisk betydning for oss i dag? Vent og se.

En annen ting vi luteranere har lært er at i endetiden skal Antikrist stå frem. Bibelen sier jo klart at det skal skje. Men hvordan, og hvor? Har du noen gang tenkt på hvordan Antikrist vil være? Vi ser gjerne for oss en ond verdenshersker. En som skal regjere over alle land og stater. En ond tyrann som med makt forlanger at alle retter seg etter ham. En som skal sitte i Jerusalem og herske fra det gjenoppbygde templet. En grusom mann med onde hensikter. Antikrist blir også kalt Dyret, i Åpenbaringsboken. Det står mange profetier og tegn om Dyret.

I Bibelen står det at alle skal undre seg og følge etter ham. "-- Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret". (Åp 13,3) At mange vi undre seg er nok tenkelig, men følge etter, det er noe annet. Å følge etter noen, er på frivillig basis, ikke ved tvang. Tror du hele verden vil følge frivillig etter en tyrann? Det tror ikke jeg. Jeg ønsker også i dette emnet å gå gjennom det Bibelen sier om denne saken.

Jeg er redd at Bibelens budskap er blitt utvannet i de senere århundrene. Det er jo tross alt over 2000 år siden Jesus levde. 2500 år siden Daniel levde. Og nesten 2000 år siden Johannes levde. Jesus hadde mye å utsette på datidens fariseere. Han var stadig i krangel med dem. De visste jo best, for de hadde jo gått i lære siden de var 12 år gamle. De kunne gamle testamentet utenat. De kjente til alle lover og regler. Akkurat som vi, vi vet jo hvordan det er, for vi også har fått opplæring i kristendommens hemmeligheter. Om du og jeg ikke har gått på menighetsfakultet eller bibelskole har vi jo hørt forkynnelsen fra de som er utdannet i dette.

Jeg har et ønske for deg, at når du leser dette jeg har skrevet, så må du være ærlig og åpen for mine tanker. Ikke slå dem bort som tullprat før du har lest hele og fått sammenhengen og det fulle innhold. Jeg vet at mange vil ta anstøt av dette jeg skriver, og du er modig som tør lese det. Det er så mange som har skrevet om endetiden og mye er forskjellig, og tolket på forskjellig vis. Noen tolkninger er blitt "standard" for den lutherske læren.

 

Etter hvert som jeg har fått litt mer innsikt i Ordet og i vår kristne tro og livsførsel har jeg begynt å undres over forskjellige ting. Ting som jeg ikke finner dekning for i Ordet, eller ting som ellers er uklare for meg. Kanskje du også har undret deg over de samme tingene, eller kanskje du ikke har tenkt over det i det hele tatt.

Jeg undrer meg når jeg ser frafallet i de kristne rekker, når jeg ser antikristens falske spill for å lure menneskene bort fra frelsen. Helt fra begynnelsen har han brukt sin kjente løgn "har Gud virkelig sagt". Dette er et vitnesbyrd fra den onde som går igjen gjennom hele historien, og er et kjennetegn på Djevelen og hans medsammensvorne. Endetiden er nær, og Djevelen prøver så godt han kan å skjule sannheten om dette. Han vet han har en kort tid igjen. 

 

Profeten Hagai fikk en profeti fra Herren som oppfordret til å bygge opp Herrens tempel. "Så sier hærskarenes Herre: Dette folket sier: «Tiden er ennå ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges.»  Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik: Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Derfor sier hærskarenes Herre: Legg dere på hjertet hvordan det går dere! Dere har sådd mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke utørste! Dere kler dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekar, legger lønnen i en pung med huller i". (Hag 1,2-6) og videre i vers 9-11

"Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste Jeg det bort. Hvorfor? sier hærskarenes Herre. Fordi Mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Derfor holder himmelen over dere doggen tilbake, og jorden holder tilbake sin grøde. For Jeg kalte på tørke over landet, fjellene, kornet, mosten, oljen og over markens grøde, over mennesker og husdyr og over alt deres henders arbeid".

Her tales det om byggingen av templet i Jerusalem, men betydningen er dobbel. Herren oppfordrer alle mennesker, også oss som lever i dag, om å først oppbygge Herrens tempel som er våre liv. Vi kalles for Herrens tempel. "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?" (1 Kor 3,16). Dette er en oppfordring til oss mennesker om å bygge opp vårt gudsliv i våre hjerter. Bibelen sier at den høyeste form for visdom er kunnskapen om Gud. Kunnskapen om Gud er byggesteiner vi bruker for å bygge Herrens tempel i oss. La oss ikke få høre at Herrens tempel i oss ligger i ruiner.  La oss legge oss dette på hjertet, "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg". (Matt 6,33)

 Les gjerne hele boken til Haggai og tenk i de samme baner som jeg begynte å tegne opp. Det er vårt forhold til Gud som er avgjørende om vi bærer frukt, om Herrens velsignende dugg får falle på oss og gi liv. "Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ikke plei kjødet slik at lystene vekkes". (Rom 13,14).

Frelsen lik for alle.

Djevelen vil gjerne at det er en forskjell. Denne forskjellen sier han er Loven som nå er ute av kraft. La oss likegodt begynne fra begynnelsen, i begynnelsen. Dette var i tiden før synden kom inn i verden. Gud hadde nettopp blitt ferdig med sitt skaperverk, alt var bare godt og ingen kjente til noe vondt. Inne i hagen var bare vellyst og glede. Mennesket var skapt i Guds bilde. De elsket hverandre og de elsket Gud. De to menneskene bar sitt hellige skrud, som en lysende kappe dekket helligheten dem. De var så hellige og syndfrie at helligheten lyste om dem, akkurat slik vi leser at disiplene så da de så Herren på forklarelsens berg, da han var sammen med Moses og Elias. Ansiktene skinte som solen og klærne var som nyfallen snø.

Men snart skulle det bli forandring. Fristeren dukket opp i denne perfekte hagen. Han fristet mennesket og de falt for hans fristelser. Hva var det egentlig som skjedde? Var det at de ble fristet? Var det at de åt eple fra dette treet? Var det at de i det hele tatt lot seg tiltale av djevelen? Nei, det som var deres store synd var at de var ulydige mot sin Skaper. At de ble fristet er i seg selv ikke noen synd. At de lyttet til fristeren er heller ikke noen synd i seg selv, men har veldig lett for å føre til synd. Synden ble først et faktum da det ble en viljestyrt handling. Det var når Eva bestemte seg for å ta dette berømte eplet fra det forbudte treet at synden ble et faktum.

Hva var det Gud hadde sagt? Du har sikkert lest historien om disse to menneskene. Gud sa at de skulle dø den dagen de åt av dette treet. "men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø." (1 Mos 2,17). De hadde kun en regel, ett bud å forholde seg til, men de brøt dette ene bud fra Gud. Dette førte til død for dem, og for alle mennesker etter dem. Det skapte en avstand til Skaperen. Deres hellighets kappe var borte, de var nakne. De prøvde å skjule seg og sitt fall fra Herren, men til ingen nytte. Det mennesker kan oppnå ved eget strev er ikke nok når vi står overfor Den Allmektige.

Gud hadde en plan, en plan som var utarbeidet før Han begynte sitt skaperverk. Herren ser nemlig enden på sitt verk før Han begynner å skape det. Han visste at mennesket ville bli fristet og falle fra Ham, akkurat slik en tredjedel av englene i Himmelen hadde gjort. Og den skyldige var den samme, Djevelen.

Gud hadde allerede frelsesverket ferdig. Hans Sønn hadde sagt seg villig til å ta straffen på seg. Gud kunne tilgi disse første mennesker fordi Sønnen var villig til å ta deres straff. Men Gud ville vise dette underverk i billeder for menneskene, også for disse to første. Derfor tok Han et lam, slaktet det og laget kjortler til de to falne menneskene. "Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og Han kledde dem". (1 Mos 3,21). Så kunne Gud kle Adam og Eva i lammets klær. Det behaget Gud å slakte dette første lammet. Tenk, Gud som er så hellig og god, livets skaper, syntes det var godt å slakte dette lammet. Hvorfor? Jo, for på samme måte "behaget det Herren å knuse ham, ---" (Jes 53,10), vår gjenløser Jesus Kristus på Golgata. Ikke fordi det var Hans sønn, men fordi det behager Herren å knuse synd. Og Jesus ble gjort til synd for oss, i stedet for oss. Mennesket syndet og Jesus fikk unngjelde.

Allerede noen dager etter skapelsen av mennesket fikk Gud vise sin nåde mot menneskene. Men de ble forvist fra hagen. Tror du at blod av bukker og lam kan ta bort synd? Det kan det ikke i følge Bibelen. "For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder". (Hebr 10,4). Bare Kristi blod kan rense fra synd.

 

Guds vilje på stein

Hva er egentlig synd? Er alt upassende synd? Hva er upassende? Synd er ulydighet mot Gud. Synd er å gjøre i mot Guds vilje. Hva er så Guds vilje? Gud vilje er de budene Han ga oss. Legg merke til hva Han sier til Moses på Sinai. "Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet." (Hebr 8,5). Gjør alt likt til det du ble vist på fjellet. Moses så inn i himmelen, så Guds tempel, så paktens ark, så lovens tavler som han også fikk kopi av. Alt dette han så på Sinai berg var himmelsk. Også loven. Liksom Adam og Eva fikk et bud å holde, har vi fatt ti. Liksom Adam og Eva brøt det bud de fikk, slik har alle mennesker brutt et eller fler av de ti. Dette er synden at menneskene bryter Guds hellige bud. Og lik Eva, er det ulydigheten som er årsaken til synden.

Gud lovde å velsigne og bevare Israels folket dersom de var lydige mot Ham. Derfor gav Han dem sin vilje skriftelig på to steintavler. Dette var jo greit, men Gud visste at også denne loven skulle bli brutt. Det var ikke noen ny lov de fikk, det var bare en repetisjon. Denne Guds lov har alltid eksistert. Husk at også Josef kjente denne loven da han ble fristet av Faraos hustru. Han visste at det var å drive hor selv om lovens tavler ble skrevet lenge etterpå. "Det er ingen som er større enn meg i dette huset. Han har ikke forbeholdt noe for seg selv, bortsett fra deg, for du er hans hustru. Hvordan kan jeg da gjøre en så stor ondskap og synde mot Gud?" (1 Mos 39,9). Josef var ingen syndfri mann, også han ble tilgitt sine fall. Hvorfor, fordi Jesus var villig til å ta skylden på seg.

Vi går tilbake til Moses en liten stund. Han fikk også beskjed om hvordan Israels folket skulle opptre når de falt i synd. De skulle ofre et lam på en spesiell måte, kalt syndoffer. Dette kunne heller ikke i seg selv gi forlatelse fra synd, men var et bilde på det som var ventet.

Grunnen til at jeg skriver slik, er at noen tror at Loven ble utslettet av Kristus, noe Bibelen ikke sier, men tvert i mot. Bibelen sier faktisk at ingen kan være Kristi tjener og ikke holde Loven. Jesus sier selv at Han kom ikke for å oppheve Loven, men for å oppfylle den.

"Tro* ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle".(Matt 5,17).  Først sier Han at Han ikke kom for å oppheve, det er godt nok for meg til å vite at Guds lov gjelder den dag i dag. Eller kan en lov oppfylles så mye at den trer ut av kraft? Nei, Adam og Eva ble tilgitt på samme grunnlag som du og meg. Gud er den samme, frelsesverket er det samme. Skulle de være forskjell på de som lever etter Kristus og de som levde før Kristus, så får Djevelen rett, som sier at Gud er urettferdig.

Gud er ikke urettferdig, Budet og frelsen er den samme for alle mennesker. Tilgivelse for synd skjer kun gjennom Kristus. Derfor sier også Jesus at "ingen kommer til Faderen uten gjennom meg", eller, ved Hans frelsesverk.

Så er det da tid for å ta frem Loven, De ti bud. Sant taler Daniel når han profeterer at den onde, antikristen, skal prøve å forandre tider og lov. For Tibuds loven er forandret. Du har kanskje ikke registrert det, men se etter så skal du se.(Budene) Dette skal jeg komme tilbake til og gå nøye gjennom i et senere kapittel. Det viktigste som Bibelen forteller meg er at Gud vil at vi skal følge Hans lover og regler, ikke av tvang, men av ærbødig underdanig kjærlighet til Ham som skapte alt og holder alt oppe ved sin makt. "For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen.  (Matt 5,18). Her har vi Jesu egne ord om hvordan Lovens holdbarhet er. Verden består jo enda, og er ikke forgått. Da må også Loven fremdeles bestå.

Skal vi da være enige om at Loven gjelder i all evighet? Gjør den det vil det også si at hele det gamle testamentet er skrevet også til oss i dag. Luther sier det slik: Med Guds ord mener jeg ikke evangelium alene, som om det kunne skilles fra Guds lov. Å preke evangeliet betyr å preke både det glade budskap og den ubrytelige lov. Evangelium uten Lov betyr ingenting. Å preke evangelium i himmelsvevende alminnelighet er å fornekte Ordet som vil bli kjød. Da kan vi altså ta til oss det ordet Jesus sa liknelsen om den rike mann og Lasarus. "Abraham sa til ham: "De har Moses og profetene, la dem høre på dem." Luk 16,29. Det Gamle Testamentets bøker er kilder til det som Bibelens kaller "den største rikdom", kjennskap til Gud. Da blir det Nye Testamentets evangelium så uendelig mye rikere.

Arild 27.01.2018 20:08

Hva skjedde egentlig i Eden? Hva var dette treet og denne frukten? Hvilken sammenheng har slangens sæd og Antikrist? Hvorfor skulle slangen spise jord ;)

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe vel også Paulus bekrefter ved å si at for verden er dette eventyr . Fred Takk

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk .
Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9 men leser en ned,ser en han sier at ikke alle er rene ikke alle og henviser til Judas s

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av.
Tusen takk for at jeg fikk opp øynene mine.