BIBELSTUDIE

Standard side

Bortrykkelsen et menneskeskapt senario.

Bortrykkelsen

Et spektakulært scenario.

Betydningen av en hemmelig bortrykkelse er, at millioner av kristne vil plutselig forsvinne. Nappa opp til Himmelen for å møte Kristus i skyen, vil de ikke behøve å møte plagene som skal komme over jorden. Denne forsvinning skjer i begynnelsen av syvårsperioden med de siste plager. I de tre og et halve årene blir menneskenes leveforhold gradvis verre. Imens omskiftes politisk og militær makt til et europeisk felleskap ledet av Antikrist. Denne sterke mannen overlever mirakuløst et angrep hvor han får et dødelig sår i hodet, og får deretter usannsynlig stor makt. På et tidspunkt av krisen i Midtøsten inngår han en fredsavtale der. Og Antikrist som bærer djevelens merke – 666 – viser så sin sanne natur. Omtrent midtveis i de siste plagene vil han og hans assistent, den falske profet, terrorisere hele jorden og påtvinge alle å bære merket 666 på sin hånd eller i sin panne.

På dette tidspunkt flytter Antikrist til Jerusalem fra Rom, hvor han tidligere har hersket fra. I det gjenoppbygde Templet i Jerusalem spotter han Gud og bryter fredspakten med Israel og terroriserer dem. Kaoset bryter ut, alle slag plager, sykdommer, pest, forurensing, rusmisbruk, okkultisme, demonbesettelse, økonomisk kaos, og lovløshet er vanlig. Naturkatastrofer øker, jordskjelv ødelegger landområder, været blir forunderlig, og stjernene begynner å falle ned fra himmelen.

Så mens historien nærmer seg slutten, blir det en stor krig. Hærer fra nord, fjerne Østen og arabiske nasjoner vil møtes til kamp på Megiddo sletten i Israel. Den blodige krigen kalt Harmageddon krigen raser i omkring et år og millioner av mennesker blir drept. Så kommer Jesus til syne og ødelegger det som er igjen av hærene, og kaster Antikrist og den falske profet i ildsjøen. Det etterlengtede tusenårsriket begynner. Fra Jerusalem vil Jesus og Hans hellige styre verden.

Men, dette er ikke enden. Etter tusen år med fred løslates igjen Satan fra sine lenker. Ved å organisere en hær til den endelige kamp, utfordrer han Gud en siste gang. Ild kommer ned fra himmelen og ødelegger alle demoniske krefter, og Djevelen blir så kastet i ildsjøen. De døde blir så oppreist til den siste dom. De som ikke har sine navn skrevet i livets bok blir kastet i helvete for all tid. Gud skaper nå en ny jord og en ny himmel. Fred og glede vil nå herske for all evighet.

Senarioet beskrevet over er ikke tatt fra en fremtids novelle. Det er et fundamental profetisk trossystem for millioner av kristne som påstår de tror på Bibelens ufeilbarlighet. Selv om det virker utrolig, er det fremholt som Bibelske sannheter av tusenvis av protestantiske predikanter og Bibellærde. Hvor kommer så dette sensasjonelle profetiske senario fra? Har alltid den kristne kirke trodd dette? Er det virkelig slik endetidens konflikt vil se ut, eller setter protestantismen opp en overstyrende forfalskning.

Dette er et teologisk spørsmål som har uroet millioner av kristne, og har gitt ufattelig læremessig forvirring til den moderne kristne verden. Dette dreier seg om Jesu gjenkomst og verdens ende. Millioner er blitt ledet til å tro at Jesus vil komme igjen på en hemmelig måte. Hva så med denne hemmelige bortrykkelsen? Mange kristne er blitt opplært i denne tolkningen av profetien, og er blitt håpløst forvirret. 

I følge dette syn vil Jesu komme skje i to adskilte hendelser, i to trinn. Først vil Han komme hemmelig for å ta menigheten opp til Himmelen, og så, tre og et halvt år senere, kommer Han åpenlyst i makt og herlighet. I de siste tre og et halvt årene inntil enden av vår tid, skulle antikrist få makt, og dette ville da bli den store trengsel.

Men, sannheten er at Bibelen taler ikke noen plass om disse to separate hendelser av Jesu komme. Det finnes ikke noe 2. stadium av Hans komme, som skulle skje syv år etter den såkalte bortrykkelsen. Forresten, ordet bortrykkelse er oppfunnet av teologer. Det finnes ikke i Bibelen, ikke en plass. Det er et ord, eller uttrykk oppfunnet for Jesu andre komme. (se Futurismen)

Dette er hva vi finner i Skriften: Jesu komme, oppstandelsen, og de hellige som møter Herren i skyen, skjer samtidig, ved verdens ende. Det er grunnen til at Jesus sa: "Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!" (Matt 28,20).  Hvorfor skulle Jesus love å være med menigheten inntil vedens ende, dersom Han skulle komme syv år før enden, for å ta menigheten ut av verden? Løftet ville da ikke ha noen mening.

Læren om den hemmelige bortrykkelsen står i kontrast til ordet i Matt 13,30 "La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min”. Hveten og ugresset skulle skilles, men først ved verden ende. I følge to-trinns læren om Hans komme ville ikke de to gruppene vokse sammen inntil enden av verden. De rettferdige ville bli skilt fra de urettferdige syv år før enden. 

Og angående løftet om oppstandelsen sa Jesus om de rettferdige: "Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag".( Joh 6,40). Ingen er uenig om at dette menes den siste dagen i verden. Dog påstår Paulus at de hellige taes opp for å møte Herren på samme tid som de døde i Kristus blir reist opp av gravene. Han sier: "For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren". (1 Tess 4,16-17)

Husk på at Jesus kaller denne oppstandelse ” den siste dag”. Men hvordan kan det være den ”siste dag” dersom Han samler sine hellige syv år før enden av verden. Og hvordan kan den ”siste basun” lyde dersom det ikke var den aller siste øyeblikk av tiden.

Prøv å forestille deg at gravene åpnes og de hellige farer opp i skyen, og ingen skulle merke at det hadde skjedd? Og tenk gjennom disse vitnesbyrdene fra Guds ord:

Åp 6,15-17 "Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellom berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand? "

Matt 24,27 "For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være".

1 Kor 15,52 "i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet".

Sal 50,3-4 "Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. Fortærende ild går foran Ham, en veldig storm omgir Ham. Fra oven skal Han kalle på himlene og på jorden, så Han kan dømme Sitt folk"

Åp 1,7 "Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre seg over Ham. Ja, Amen".

Matt 24,30-31 "Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre".

Å si at Herrens andre komme for å samle Sine hellige, vil foregå i hemmelighet med hensyn til disse klare versene fra Skriften, og i mangel av noe hint i Skriften om at Hans andre komme skal foregå i stillhet, er å fornekte at Bibelen er Guds ord. I et forsøk på å fremheve deres forvridde teori refererer disse som tror på opprykkelsen til Matteus 24. 37,41, men da tatt ut av sin sammenheng. "Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.  For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake".

Som på Noah`s tid

Jesus dro en parallell mellom Sitt andre komme og Noahs dager. De som gikk inn i Arken i Noahs dager ble frelst, og de som nektet å gå inn i Arken ble igjen på utsiden. Men hva oppnådde de ved å bli igjen utenfor? En ny sjanse? Nei, de ble tydeligvis overlatt til tilintetgjørelse ved flommen. På samme måte vil det bli, sier Jesus, når Han kommer ved verdens ende. En blir tatt med til Himmelen med Jesus, og en blir latt tilbake til ødeleggelse. Vers 51 gjør det klart hva som vil skje med dem som blir latt tilbake. "Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der skal det være gråt og tenners gnissel". (Matt 24,51)

Les Lukas 17. 26-37 der ser du Lukas parallell til Jesu ord. "To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli tilbake." De svarte med å si til Ham: "Hvor, Herre?" Så sa Han til dem: "Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles." (Luk 17,36-37)

Legg merke til at Jesus lærte at kroppene til de ugudelige skal bli liggende på jorden til mat for gribbene. Skriften er for klar til å misforstås. Bare når vi godtar alt det som Bibelen sier, kan vi være trygge for slik villedende lære som forviller millioner av kristne i dag, når det gjelder den mest fantastiske hendelsen gjennom alle tider, Jesu andre komme.

Jeg vet at de som lærer oprykkelse klamrer seg til teksten som sammenlikner Jesu komme med ” en tyv i natten”. De ser på det som at dette må foregå stille, et hemmelig komme. Men skal det forstås slik? La meg vise at det slett ikke gjør det. Her er en av disse tekstene i 2 Pet 3,10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og himmellegemene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp". Tydeligvis har ”tyv” ikke noe med hemmelighet å gjøre, for himlene skal forgå med et kraftig brak. Og dersom Jesu komme som ”en tyv” er en hemmelig opprykkelse som foregår syv år før verdens ende, hvordan kan da himmel og jord forgå, slik Peter beskriver det. Himmelen og jorden kan ikke forgå syv år før enden, - det er det som er enden!

Faktum er at Jesus forklarte selv hvordan tyvens komme var relatert til Sitt komme: "Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt". (Matt 24,42-43). Der står det, så enkelt og greit. Tyven kommer uventet når husets herre ikke ventet på en tyv. På samme måte vil Hans komme overraske menneskene. De kommer ikke til å se etter det, i en tid de ikke venter. Akkurat som i dag, det er få som venter på at Jesus skal komme tilbake til Jorden. Det tales ikke om dette emnet fordi det virker skremmende på tilhørerne, sies det. Vil det si at vi sover og ikke våker slik Han sa?

De som holder seg til oprykkelses teorien lærer at dette indikeres i den greske versjonen. De påstår at der først vil være en opprykkelse ( parousia), en hemmelig gjenkomst, så syv år senere en åpenbaring (apokalupsis), Jesu komme i makt og herlighet. Men faktisk så viser det seg at de to greske ordene brukes om hverandre i Bibelen, og omhandler de samme hendelsene. De gir ingen indikasjon på et syv års intervall. 

For eksempel bruker Paulus ordet ”parousia” i det kjente opprykkelses kapittelet 1 Tessalonikerbrev 4, når han taler om Herrens komme, og vår samling med Ham. Så sier han rett etterpå at denne ”parousia” vil ødelegge syndens menneske. Paulus taler om antikrist og sier: "Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet". (2 Tess 2,8) Disse versene viser tydelig at Jesu komme (parousia) skjer etter at syndens menneske har regjert, ikke som en rømnings opprykkelse før antikrist begynner å regjere.

Det andre greske ordet ”apokalupsis” (åpenbaring) blir brukt på en slik måte at det ikke er noe annet komme enn det da de Hellige blir samlet, og drar bort sammen med Jesus. Peter sier, "Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse ". (1 Pet 1,13). Hvorfor skulle de kristne oppfordres til å holde håpet oppe inntil vedens ende, på nåden som skal gis dem ved Jesu åpenbarelse, dersom deres virkelige håp var en hemmelig opprykkelse syv år før åpenbaringen.

Se nå på noen vers som viser over en hver tvil, at de to ordene ”parousia” og ”apokalusis” refererer til samme hendelse. I Matteus Matt 24,37 leser vi: "Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer(parousia) ". Lukas beskrivelse om det samme sier: "Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager: -- Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart (apokalupsis) ". (Luk 17, 26,30). Dette viser at Jesu komme (parousia) og Jesu åpenbarelse (apokalupsis) er den samme hendelse. Det finne ikke noen grunn for å plassere en syvårs periode inn i mellom.

Mange som hevder bortrykkelsen, hevder at bortrykkelsen ikke er Jesu komme i det hele tatt. De sier at Hans komme er når Jesus kommer i makt og herlighet syv år etter bortrykkelsen. For en motsigende og forvirrende forklaring dette er. Faktum er at mange skriftsteder som oppfordrer kristne til å vente på, og se etter Herrens komme. For eksempel, "Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn". (Jak 5,7). Men hvorfor skulle de kristne behøve å være tålmodige dersom det skulle komme en hemmelig bortrykkelse syv år før Han kom.

Så underlig det enn måtte se ut, så er denne falske læren om bortrykkelsen bygd på ord og ideer som ikke finnes i Bibelen i det hele tatt. Men de er blitt repetert så ofte at millioner av mennesker har antatt at de må være Bibelske. La oss se på noen av de versene som er blitt brukt til å underbygge læren om at Jesus kommer to ganger. Og legg merke til at noen vers faktisk sier det som noen vil prøve å lese ut av dem. Men det er først etter at vedkommende som leser dem allerede har antatt at Jesus vil komme to ganger at disse versene kan antyde dette.  

Åpenbaringen 3. 10 er ofte sitert I et forsøk på å bevise at de rettferdige skal bli tatt ut av verden før trengselen. "Fordi du har tatt vare på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden". (Åp 3,10). Denne teksten ikke taler ikke noe om at de rettferdige skal forlate jorden i det hele tatt. Jesus gjør meningen av dette klart i det Han sier i Johannens 17. 6,15 som lyder nokså likt. "Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene som Du har gitt Meg av verden. De var Dine, og Du gav dem til Meg, og de har holdt Ditt ord. -- Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde". (Joh 17,6,15). Legg merke til hvem det er tale om, ” de som har holdt Ditt ord”, i begge versene. Begge uttalelsene omtaler den samme gruppen mennesker, de trofaste.

 "Fordi du har tatt vare på Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden". (Åp 3,10) Dersom ”de som har holdt Ordet” kan bli bevart fra det onde” i verden, uten å bli tatt ut av verden, hvorfor skulle vi anta at en hemmelig bortrykkelse er nødvendig for ”de som har bevart Ordet” å bli ” holdt borte fra prøvelsens time”. Hva som ellers læres i Åpenbaringen 3. 10 er det tydelig at ingen ekstra komme av Jesus er indikert. Hvor og når denne bortrykkelsen dukket opp har vi gått gjennom i kapittelet om Futurismen.

 Sann Bibellære må basere seg på klare uttalelser om hva hele Bibelen står for i et hvert emne, og ikke på enkelte vers som kan tolkes etter ønske. Lukas 21.36 er et eksempel på akkurat det. Jesus sier til sine disipler, "Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen." (Luk 21,36). Hva med en hemmelig bortrykkelse som tar dem bort syv år før vedens ende? Tydeligvis ikke, for i Jesu bønn leser vi: "Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde". (Joh 17,15). Når han sa at de skulle ” be – for å unnslippe” må Han ha ment det samme som da Han ba, "Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde".  Dette utelukker bortrykkelses teorien fullstendig. Den teksten som er blitt brukt til å overbevise om bortrykkelsen, forbyr faktisk at de Hellige blir tatt ut av denne verden under den store trengsel.

Siden så mye av bortrykkelses teologien dreier seg om syv ars perioden, må en anta at Bibelen ofte taler om en slik periode. Slik er det ikke. Det finnes ikke en eneste henvisning i Bibelen som kan forbinde en syv års periode med verdens ende, eller Jesu gjenkomst. De fleste som taler om bortrykkelsen nevner denne syv års perioden, uten å oppgi noen Bibels referanse eller forklaring. Millioner har antatt at de nok er veldokumentert, slik at det ikke trenges noen bevis. Faktisk, så er det motsatte sannheten. Det fines ikke noen bevis å gi.

De fleste som studerer dette er forundret når de oppdager at de som tror på bortrykkelsen prøver å rettferdiggjøre deres syv års periode ved å ta en av Daniels profetier fullstendig ut av sammenhengen. I Daniel 9. 24-27 gjorde Gud en stor profeti angående nasjonen Israels prøvetid. Han sa til Daniel: "Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste". (Dan 9,24). Faktisk var det slik at Gud skulle tillate Daniels folk å få 70 uker for å se hva de ville gjøre med Messias når Han kom. De 70 ukene er profetisk tid, og hver dag representerer et år. "Når du har fullført dem, skal du legge deg på høyre side. Da skal du bære misgjerningen til Judas hus i førti dager. Jeg legger på deg en dag for hvert år". (Esekiel 4.6).  Så disse 70 ukene er egentlig en periode på 490 år, og etter dette vil ikke Israel som nasjon være Guds folk. De vil bli ikke lenger ha en særstilling som nasjon etter at de avslo deres Messias. Evangeliet ville da flyte utover hele jorden til frelse for hver den som tror.

Legg merke til at profetien om de 70 ukene i Daniels profeti skulle begynne med et dekret som tillot dem å bygge opp igjen Jerusalem. Det velkjente dekret ble utgitt i 457 fKr. av Artaxerxes " Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, en skriftlærd i himmelens Guds lov: Fullkommen fred! Med dette  utsteder jeg en forordning* om at alle de av Israels folk og av deres prester og levitter i mitt kongerike som frivillig vil dra opp til Jerusalem, de skal få dra sammen med deg". (Esra 7.12-13). Fra denne dagen skulle Jødene ha 490 år på å fylle overtredelsens beger ved å fornekte Messias. Denne prøvetiden endte i 34 eKr. og Jødene opphørte å være Guds utvalgte folk. Daniel sier at Messias ville bli salvet i slutten av de 69 profetiske ukene. Det skulle bli 483 år etter dekretet ble utgitt i 457 fKr. Det skal ingen matematiker til for å finne enden på den profetien. Den bringer oss frem til år 27, samme år som Jesus ble døpt av Johannes i Jordan, og den Hellige Ånd salvet Ham til sin gjerning. Siden Messias betyr ”den salvede” måtte dette være oppfyllelsen av profetien at Messias ville stå frem i år 27.

Legg nå merke til at 70 uker var avsatt for Jødenes prøvetid, men Jesus stod frem som Messias etter 69 uker. Da blir det en uke igjen for Jesus å arbeide før den jødiske prøvetiden er over. Hva skulle så skje i den 70 uken? Daniel 9.27 forteller oss, "Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommenes ving skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegge ".

Midt i uken skulle da være tre og en halv profetisk dag (år) fra Hans dåp. Og i følge Bibelen varte Jesu gjerning i tre og et halvt år. Om våren år 31 ble Han korsfestet. Forhenget i templet revnet  "Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv, og fjellene revnet", (Matteus 27.51), noe som tydet slutten på ofringer. Ved Sin død førte Han ofringene til opphør. Tre og et halvt år til skulle føre oss frem til enden av de 70 ukene, og enden på Jødenes prøvetid. I de årene arbeidet disiplene stort blant Jødene. Men, i år 34 endte de 70 ukene, Stefanus ble steinet, og evangeliet begynte å gå til hedningene (Apgj.8.4). Jødene hadde nå avslått budskapet og var ikke lenger Guds folk, akkurat slik Daniel hadde forutsagt. Fra nå kunne de bare bli frelst som enkeltmennesker, på samme måte som hedningene. Som nasjon hadde de blitt avsatt som Guds utvalgte folk. Her er hvordan Bibelen beskriver avsettelsen. At det kommer en ødelegger på styggedommens vinger, er en profeti om Djevelens forførelser og plager i tiden rett etter Kristus var oppstanden.

Matt 21,43 "Derfor sier Jeg til dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som             bærer rikets frukter. "

Matt 21,19 "Da Han fikk se et fikentre ved veien, gikk Han bort til det og fant ikke annet på        det enn løv. Da sa Han til det: "Aldri i evighet skal det vokse frukt på deg!" Og straks visnet fikentreet."

Matt 23,38 "Se! Deres hus etterlater dere øde".

Gal 3,28 "Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne.           For dere er alle én i Kristus Jesus".

Gal 3,29 "Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge   løftet".

Rom 10,12 "For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre over       alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham".

Rom 9,6-8 "Men det er ikke så å forstå at Guds ord har vært uten virkning. For ikke alle som     stammer fra Israel, er virkelig Israel,  og de er heller ikke alle barn selv om de tilhører Abrahams etterkommere. Men: I Isak skal din ætt bli kalt. Det vil si, ikke de som er kjødets        barn, er Guds barn, men løftets barn blir regnet til ætten".

Rom 2,28-29 "For jøde er ikke den som er det i det ytre, og omskjærelsen er ikke den som er  gjort i det ytre, på kjødet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets  omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud".

Apg 13,46 "Da ble Paulus og Barnabas frimodige og sa: "Det var nødvendig at Guds ord          først skulle bli talt til dere. Men siden dere forkaster det og ikke anser dere selv verdige til det evige liv, se, da vender vi oss til hedningefolkene".

Bortrykkelsesteoriens folk får deres syv års trengselstid ved å ta denne 70. uken av Daniels profeti, fullstendig ut av sin sammenheng og plasserer den langt frem i fremtiden. De påstår at den kommer til å bli oppfylt etter at Jesus snapper bort de rettferdige i all hemmelighet. Absolutt fantastisk! Men de leter febrilsk etter ord som kan underbygge deres syv år. De er enige om at de 69 ukene av Daniels profeti refererer til tiden før Jesu første komme, men setter inn et 2000 års hopp før den 70. uken blir oppfylt. De får da 69 uker pluss 2000 år pluss en uke, en total på 2490 år. Med denne forvrengte manipulasjon av Guds ord, tror de som hevder bortrykkelsen at de har forlenget Jødenes prøvetid. Og basert på dette, lærer de alle kjødelige jøder vil bli frelst i en ekstra mulighet etter at bortrykkelsen har skjedd. Hvem er jøde i Guds øyne? (se Åndelige Israel)

Tragedien i bortrykkelses teorien er at de tar disse vakre versene i Daniel 9.24-27 som forutsier Jesu komme, hans dåp og korsfestelse, og tilskriver dem antikrist. De gjør dette ved å hevde at det er antikrist som fører offeret til opphør etter tre og et halvt år. Men Daniel sier at det er Jesus som brakte jødenes offersystem til en ende da Han døde på korset. En misstydning som forvirrer noe som Jesus har gjort, og tilskriver djevelen det i stedet, er tragisk. Dog er dette den eneste måten en kan komme frem til en syv års trengselstid på. Dette er Satans verk, å påta seg profetier som omhandler Sønnen. Han er spesialist på dette.

Nå ser vi den mest glorete inkonsekvens av bortrykkelses teorien, og det er at antikrist ikke vil fremstå før etter at de hellige er bortrykket – syv år før verdens ende. Paulus fastsetter hele saken for oss i de første versene i 2 Tess 2,1-4 "Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli oppskaket, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, som om Kristi dag allerede var kommet. La ingen forføre dere på noen måte! For den Dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud".

Paulus ord her er så klare og enkle at det er vanskelig å kommentere dem. Kan de bli enklere? Jesu komme kan ikke skje uten at ”frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn”. Om et barn som har lært å lese skulle lese disse ordene, og som ikke var forut inntatt, ville barnet si: ”disse versene sier at syndens menneske (antikrist) vil bli åpenbart før Jesus kommer”.

Paulus referer ikke til en supermann som plutselig dukker opp 2000 år etter at han skrev dette. For han skrev i 2 Tess 2,7 "For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort". Mens Paulus levde kjempet han med antikrists fremspirende ånd. Allerede i det 6. Århundre hadde antikrist vokst seg sterk. Kronen på verket i dramaet om falskneriet kommer frem rett før Jesus kommer igjen: "Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet". (2 Tess 2,8). Dette viser klart at antikrist vil bli tilintetgjort når Jesus kommer. Antikrist fremstår ikke etter Jesu gjenkomst.

Så en oppklaring av det hele. Åpenbaringen 20. 4 forsikrer oss om at noen av de som er vakt opp fra de døde i den første oppstandelse er de som nektet å tilbe Dyret og motta hans merke. "Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag." (Joh 6,40)

Å, som dette fullstendig viser at den profetiske tolkningen om bortrykkelsen før trengselstiden er feil, for de hevder at vi må se etter antikrist og Dyrets merke etter den første oppstandelsen de kaller bortrykkelsen. For ikke lenge siden hørte jeg på radioen en forkynner som uttalte sin tro på emnet: ”jeg forventer ikke å være her når dyret påtvinger sitt merke på menneskene. Jeg forventer å være med i bortrykkelsen, og dermed være i Himmelen gjennom den store trengselstiden her på jord”. Men disse versene sier at noen av de som står opp i den første oppstandelse, når Jesus kommer andre gang, allerede har nektet å tilbe antikrist og nektet å motta hans merke. Altså må antikrist alt ha vert på plass og satt i gang sitt verk før den første oppstandelse, og før Jesu andre komme.

Uten å prøve å identifisere antikrist om igjen, vil jeg allikevel be deg legge merke til hvordan denne læren om at antikrist vil komme i fremtiden oppsto. (se Futurismen").

Bortrykkelses tilhengere hevder, at i den tiden som Bibelen kaller ”trengselens tid”, skulle de som ikke var bortrykket få en annen sjanse til å bli frelst. La det stå fast, at ingen plass i Skriften står det noe om en annen sjanse. Heller ikke taler Bibelen om at noen blir frelst etter Jesu komme. Dette er bare nok en menneskeskapt lære, som sannelig behager det kjødelige hjertet hos mennesket. Faktisk lærer Bibelen det motsatte, se på disse skriftstedene.

  2 Kor 6,2 "For Han sier: "I den rette tid bønnhørte Jeg deg, og på frelsens dag hjalp Jeg deg." Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag".

Åp 22,11-12 "Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig! Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning".

Jer 8,20 "Høsten (Jesu gjenkomst) er forbi, sommeren er over, men vi er ikke frelst! "

Når Jesus kommer annen gang har Han i sin hånd en skarp sigd.: "Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt hode hadde Han en gullkrone og i Sin hånd en skarp sigd". (Åp 14,14). Dette er den høstens tid etter seksti århundrer med såing av syndens sæd. Dette er innhøstningens tid, og ” innhøstningens tid er vedens ende” "Han som satt på skyen, svingte da sigden Sin over jorden, og jorden ble høstet" (Matteus 13.39). Sant talte Jeremias, "Høsten (Jesu gjenkomst) er forbi, sommeren er over, men vi er ikke frelst! "(Åp 14,16). Der kan ikke bli noen frelse etter innhøstningen av jordens høsting ved Jesu komme.

 Når Jesus og Hans hellige engler dukker opp, så skal "alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene”. (Matt 25,32). Det blir bare to klasser i den store forsamlingen. Skjebnen er avgjort av hva man gjorde før Jesu komme.

La oss stå fast på Guds Ord alene, og ta avstand fra disse menneskeskapte, menneske behagende, ideene som former hele denne bortrykkelses teorien. Som vi har sett, Bibelen lærer klart at Jesus skal komme andre gang til jord i herlighet og makt for å ta Sine frelste med seg hjem. Det kommer til å bli en personlig, synelig, og bevende hendelse som alle levende vil oppleve. De frelste vil bli tatt opp for å møte Ham i skyen "Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren". (1. Tess. 4.17), mens de ugudelige vil bli slått av Hans herlighets glans "Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet". (2. Tess 2.8) la oss studere Bibelen nøye, så vi ikke blir lurt når det gjelde dette viktige  og skjønne håp, Jesu andre komme.

I nær fremtid vil Satan prøve å etterlikne Jesus og etterlikne Hans komme til Jorden. Men Guds folk behøver ikke å bli lurt. Da disiplene spurte Jesus om tegn på Hans gjenkomst og verdens ende, var det første Han fortalte dem at de måtte være på vakt mot forfalskninger. "Jesus svarte og sa til dem: "Se til at ingen forfører dere!  For mange skal komme i Mitt navn og si: "Jeg er Kristus." Og de skal forføre mange". (Matt 24,4-5)

Jesus går så videre og gir sine etterfølgere et vell av informasjon om sitt andre komme, så det ikke skulle være noen tvil om hvordan Han skal komme igjen. Jesus vil ikke bare at vi skal vite at Han kommer, og at Han kommer snart. Han vil også at vi skal forstå måten Han kommer på.

Grunnen er at Satan snart vil  utgi seg for å være Jesus og etterlikne Hans gjenkomst. For å berede veien for dette har Satan skapt en sterk forvirring i den kristne verden, som er blitt allment godtatt i de store kirkesamfunnene i dag. Jeg tenker på den populistiske tolkningen vi kaller ”bortrykkelsen”.

Bortrykkelsesteorien ble utformet for å lulle Guds mennesker inn i en falsk følelse av trygghet, og å forberede dem til dette siste mesterbedrag.

Djevelen vet at Jesus kommer igjen, og at hans gjenstående tid er kort. ”Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid." (Åp 12,12)

Han har skjerpet sine egenskaper i bedrag i 6000 år, og hans endetids bedrag kommer til å bli hans mesterverk. Faktisk så har Gud advart om at Satan ville komme til å gjøre et slikt overbevisende verk, og om det var mulig ville til og med de utvalgte bli lurt. Jesus sa dette til disiplene: ”Hvis da noen sier til dere: "Se, her er Kristus!" eller: "Der!" så tro det ikke. For falske Kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig”. (Matt 24,23-24)

Satan er ikke stygg, grotesk, skapning med flaggermusvinger, som går rundt med rød bekledning. Han er en engel, en vakker mektig engel. Og Bibelen gjør det klart at han har evnen til å omskape seg selv og fremstå i forskjellige former. For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel”. (2 Kor 11,13-14). Vi må ikke undervurdere hvor overbevisende og mektig Satans siste bedrag vil bli. Jeg er sikker på at han til og med vil komme til å sitere Skriften, slik han gjorde da han fristet Kristus i ørkenen.

”Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. Da fristeren kom til Ham, sa han: «Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.»  Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen Ham med opp til Den hellige stad, stilte Ham på templets tinde og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.»  Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.» (Matt 4,1-7).

Djevelen har også muligheten til å skape en illusjon av mirakler. Du husker sikkert da Moses sto foran Farao for å be for sitt folk, at egyptiske trollmenn maktet å utføre de samme tegn. ( 2.Mos. kapittel 7-8). Satan er i bedrags bransjen, og vi vet at han sparer sitt største bedrag til de siste dager. Vi er nødt til å vite hvorledes Jesus kommer til å komme, ellers blir vi bedratt.

Bibelen er veldig klar, når Jesus kommer tilbake vil Hans føtter ikke berøre jorden. Det står at de rettferdige skal bli møte Han i luften. 1 Tess 4,17 sier: ”Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren”. Det er derfor Jesus advarer oss så sterkt og sier: ”Så hvis de da sier til dere: "Se, Han er i ørkenen!" da gå ikke ut dit. Eller: "Se, Han er i de innerste rommene!" så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være”.  (Matt 24,26-27)

Satan kan ikke kopiere en verdensomspennende hendelse i den størrelsesorden som Jesu annet komme vil være. Men, dersom han kan lure alle kristne til å tro på teorien om den hemmelige opprykkelsen, behøver han ikke det. Han kan simpelthen dukke opp på ulike plasser på jorden, utføre mirakler, stille seg frem på TV, og derved forføre hele verden.

Enhver krigsherre vet at nøkkelen til seier er å ha er overraskelses element. Mange slag er vunnet ved klok angrepstaktikk. Mens den ene parten ble distrahert og venter på et angrep, kom fienden opp bakfra og slo dem. I Djevelens siste angrep kommer han til å gjøre nettopp dette. Erkeforføreren har alltid ønsket å være Gud. Nå vet han at han er fortapt, men hans siste truende angrep mot Himmelen vil være å stille seg frem som om han var Jesus, og motta hyllest og tilbedelse fra den falne verden. Satans bedrag kommer til å være sterkt og overbevisende, men Kristus har gitt oss viktig informasjon for å hjelpe oss å skille sannheten fra bedraget.

En opprykkelse av de frelste blir det, men den blir ikke hemmelig.Å bli rykket opp betyr å bli tatt med makt, 1 Tess 4,17 sier: ”Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren”. Men mange tror at denne opprykkelsen vil skje i stillhet, at trofaste kristne over hele jorden skal forsvinne i all stillhet, og at livet her på jorden vil fortsette i en syv års trengselsperiode. Og, at en i denne tiden, sier de, vil mange bli omvendt og få en ny sjanse til frelse før Jesu endelige komme.

Selv om teorien om den hemmelige opprykkelsen måtte synes trøstende i første øyekast, finnes det ingen åndelig underbyggelse for den, som vi har sett. Bibelen sier enkelt at når Jesus kommer igjen, vil alle våre sanser bli bombardert med bevis!

Hans komme blir fysisk, bare bli med og les.

“Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem.  Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite klær. Og de sa: "Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen."  (Apg 1,9-11)

Budbærere fra Himmelen fortalte disiplene at Jesus ville returnere til denne jorden på samme måte som Han dro. Jesus dro i skyer, og Han skal komme tilbake i skyer. Han var synlig da Han dro, Han skal være synlig når Han kommer tilbake. Han hadde en virkelig kropp da Han dro, og Han kommer tilbake likedan.


Hans komme blir synlig, alle kommer til å se det når Han kommer?
”Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre seg over Ham. Ja, Amen”. (Åp 1,7)

“For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være”. (Matt 24,27)


Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet”. (Matt 24,30). Når Kristus kommer blir det langt fra noen lokal eller isolert hendelse. Det blir synlig over hele kloden.

Alle kommer til å høre det når Jesus kommer for å hente sine.

”For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren”.       (1 Tess 4,16-17)
”Profetér derfor alle disse ordene mot dem og si til dem: Herren skal brøle fra det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin flokk. Han skal sette i et rop, lik de som tråkker druene, mot alle dem som bor på jorden”. (Jer 25,30) 
”Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. Fortærende ild går foran Ham, en veldig storm omgir Ham”. (Sal 50,3)

Som du ser av Skriften, vil Jesu andre komme bli høylydt! Det blir rop og trompetstøt og all slag lyd. Ingen kommer ved tilfeldighet å ikke få det med seg, eller lese om det i avisen dagen etter. Det kommer til å bli et følelsesladet øyeblikk som alle mennesker vil ha et forhold til.

”Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet”. (Luk 21,26-27)

”På den dagen skal det bli sagt: "Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse." (Jes 25,9) 
Når Jesus kommer tilbake vil det bli en følelsesladet dag bade for de urettferdige og de rettferdige. De fortapte vil oppleve ufattelig frykt og anger, mens de frelste vil oppleve den perfekte glede i evig frelse. Det blir et underlig øyeblikk når gravene åpner seg og mennesker som har vert der i årevis kommer frem.

”Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag." (Joh 6,40)

”For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme”. (1 Kor 15,22-23)

”For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren”.       (1 Tess 4,16-17).
Dette er Bibelens beskrivelse av opprykkelsen. De døde I Kristus vil stå opp ved Hans kraft og vil mote Ham I skyen. Etterpå vil de trofaste som ennå lever også bli tatt opp til Ham i skyen. Det blir ingen hemmelighet.

Dette er enden, jorden blir ødelagt, den blir renset med ild og ødelegges.

”Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt. Jorden raver og sjangler som en drukken og svaier som et skur. Dens overtredelse skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen”. (Jes 24,19-20)

”Så trakk himmelen seg sammen som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet vekk fra sitt sted”. (Åp 6,14).

”Og det kom røster og torden og lyn. Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.  Og den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Og den store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begeret med Hans harmes vredesvin. Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet”. (Åp 16,18-20)

Jorden vil bli ubeboelig for mennesker etter at Jesus har kommet. Hans komme vil ryste jordens grunnvoller.

Dette er Herrens lønningsdag for sine utvalgte.

”For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning”. (Matt 16,27)

"Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning”. (Åp 22,12)

Det er ved Jesu komme vi får vår endelige belønning. Hver enkelt menneskes valg vil da allerede være avgjort, det blir ingen mulighet nummer to til omvendelse. Tiden for å gjøre et valg om å følge Jesus, er nå!

Må Guds Hellige Ånd hjelpe oss til lydighet til Gud, slik at vi er omvendt før høsten kommer.

John Signebøen 21.03.2020 10:36

Amen!

ove k 15.01.2017 14:40

Se Bloggen.

Hans Erik Haldorsen 13.01.2017 22:56

Det er en bortrykkelse av først de døde i kristus, så kommer englene og henter de hellige og vi samles i skyen for å møte Kristus. En blir tatt med en annen ik

Hans Erik Haldorsen 13.01.2017 22:14

Bortrykkelsen i Matt. 24, 30 og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den

Hans Erik Haldorsen 03.01.2016 21:19

Det er 3 avd.
Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket t

Beate 28.09.2014 18:19

Dette var så bra skrevet! Jeg har alltid trodd på bortrykkelse, men har de siste ukene åpnet meg for at alt ikke er som jeg har tenkt, hva bibelen egentlig sier

Rasmus Åsland 19.05.2014 23:21

Har lest om det du skriver ang. bortrykkelsen. Dette er en kjærkommen bekreftelse for meg og slik jeg tolker Bibelen. Vi lever sannelig i en spennende tid.

Glenn 28.12.2013 17:54

Hei broder Ove, takker for din dype innsikt i guds ord, Det går rett inn i margen av beina og dypet av hjertet. Detta er hva det handler om.

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe v...

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk . Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9...

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av. T...