BIBELSTUDIE

Profetienes hensikt

Denne studien handler om Bibelens profetier sett i sammenheng med verdenshistorien. De profetier som allerede er oppfylt er nå historie. Problemet er at verdenshistorien stanser her hvor vi er i dag. Det som gjenstår, altså de profetier som enda ikke er oppfylt er fremtidige hendinger. Gud gav oss profetiene så vi skulle kunne kjenne tidene slik vi leser om ”Jissakars sønner, som kjente og forstod tidene slik at de visste hva Israel måtte gjøre,” (1 Krøn 12,32). Bibelens profetier er for oss slik at vi skal kjenne tidene så vi kan vite hva vi skal gjøre. Det er både advarsler og formaninger i profetiene, trøst og skremsel, alt for å lede Guds barn på vei mot målet. Det er advarsler om falskhet og bedrag, om nåde og fred med Herren.

I boken skal vi ta for oss profetier både fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Vi skal se på verdenshistoriens statue som Kong Nebukadnessar fikk se i drømmen. Vi skal se på ”dyrene” som Daniel så, også ”det fjerde dyr”. Vi skal se på ”de ti horn” det ”lille horn”, ”skjøgen”, ”det første dyret” og ”det andre dyret”. Vi skal også se på ”kvinnen som sto på solen”, ”Guds segl” og ”Dyrets merke”, og også få svar på menneskenavnet i ”dyrets tall”. Alt dette er symboler Gud bruker i sine beskjeder til menneskene som vil tilhøre Ham. Dette gjør Han for at de som er utvalgt skal forstå, men de ulydige ikke. For hjertet til dette folket er blitt sløvt. Deres ører har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne få lege dem”. (Matt 13,15). Og Han sa: ”Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå”. (Luk 8,10). Om det er liknelser fra Jesu munn eller profetier fra Guds munn så er det ikke alle gitt å forstå dem. Videre skal vi se litt på Bortrykkelsen, og Jesu annet komme. Det hele begynte for meg med et ord fra Åpenbaringen.”Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.” (Åp 18,4). Dette ordet la jeg merke til kom ikke fra engelen som talte med Johannes, men fra Himmelen, fra Gud selv. Det må være viktig når Herren selv advarer om denne kvinnen. Kvinnen er Babylon, men hvem er Babylon, eller hvor? Dette ble et viktig spørsmål for meg, jeg måtte finne ut av dette. I bønn til Gud og studering av Bibelen og dens Profetier fikk jeg litt etter litt opplysninger som etter hvert ble til en sammenhengende studie i profetiene. Underlig er det når Gud sender akkurat det du trenger i akkurat rett øyeblikk, enten det er fysisk, psykisk eller kunnskapsmessig hjelp. Herren har forklart meg skriftene på en forunderlig måte, enten ved Åndens åpenbaring eller gjennom andres åpenbaringer og kunnskap. Ved å forstå profetiene blir Bibelen en åpen bok, det blir så mye lettere å forstå også andre deler av Bibelen.

Same hvor du snur deg hen så er menneskene interessert i å vite om fremtiden. Grekerne søkte kunnskap hos Oraklet i Delphi og inhalerte rusende gasser for å oppnå kunnskap om fremtiden. Andre har stirret inn i krystallkuler, studert teblader, brukt Tarot kort, eller fått noen til å se på rynkene i håndflaten sin. Og noen, desperate mennesker, søker kunnskap hos medier som taler med demoner utkledd som avdøde. Alt du trenger å gjøre i dag, er å se gjennom aviser og tidskrift for å finne de største og siste forutsigelser.

Jeg håper du ikke tar dette alvorlig, men forutsigelser selger visst godt. Hvorfor? En av grunnene, tror jeg, er at menneskene føler seg så maktesløse overfor fremtiden. De ønsker å vite at det er en plan, og at livet ikke er en slags kosmisk vits. La oss innrømme at menneskene ser etter en hensikt, de ser etter en grunn for å fortsette å leve.

Et uendelig svelg skiller hva mennesker kan se i fremtiden og hva Gud kan se. I Jesaja 42, 9 sier Gud: ”Se, de første tingene inntreffer, og de nye ting kunngjør Jeg nå. Før de spirer fram, lar Jeg dere høre om dem”. Bibelen lærer at Gud kan se inn i fremtiden med fullkommen klarhet. Det er ikke slik som de freidige menneskene du kan se på TV, de prøver å se fremtiden gjennom deres tåkete forståelse av det som skjer i verden, mens de håper at i alle fall noen av deres forutsigelser skal slå til. Nei det har ingenting å gjøre med Tarot kort eller tekopper.

I boken ”Tidsmaskinen” leker H G Wells med ideen om hvordan det vil forandre hele historien dersom han forandrer en fjær i en plastboks. Alt du gjør, vil på en eller annen måte ha innvirkning på ethvert annet molekyl i universet. Det er en tankesprengende kjedereaksjon som det trengs et mektig intellekt til å fatte.

For eksempel profeten Mika som advarte kong Akab om at han, den onde lederen, ville dø i krigen. Kongen prøvde å holde seg borte fra kampen. ” Jeg kan hinder profetien fra å skje”, trodde han. Men en pil på ville veier fant traff ham og fant sprekken i rustningen hans. Ved hans forsøk på å omgå profetien, hjalp han den til å bli oppfylt. Det er bare en allmektig Gud som kan vite slike ting. Hvem kan si nøyaktig hva som vil skje før det skjer? Hvem vet om enhver mulig variasjon i vind, og bevegelsen i en soldats arm?

Det er derfor Guds profetier som vi finner i Bibelen har så mye mer å tilby enn menneskelige prognoser. Om du ikke ønsker å føle deg hjelpeløs, så vit, at Gud kjenner din fremtid. Det betyr også at Han har en plan for deg, selv om vi ikke vet helt hva det er. Det er en god sikkerhets følelse å være i favnen til en som elsket deg så mye at han sendte Sin Sønn for å dø for deg, ikke sant? ”Fra evighet til evighet er du Gud” (Salme 90,2). Gud kan se kan se fremtiden mye bedre enn vi kan se dagen i dag. Det er ikke noe problem for Ham.

Selv om spørsmålet ofte kommer, om hvorfor profetiene er så vanskelige å forstå. For det første, tror jeg at Gud vil at vi skal lete etter sannheten, fordi du setter mer pris på gull når du må grave etter det, enn om det faller i hendene på deg. For det andre, så verner Gud sitt budskap. Det er tydelig at alle de apokalyptiske budskap, som hos Esekiel, Daniel, apostelen Johannes ble skrev mens de var fanger under et fremmed herredømme, og angikk mange disse herredømmenes undergang. Åpenbaringen taler om Roms fall, og Daniel omtaler undergangen til Babylon og Persia.

Dess mer vi forstår hva disse symbolene betyr, dess lettere blir det å forstå profetiene. Gud pakket inn noen profetiske sannheter i symboler for å skjule budskapet for fienden. Men allikevel kan den oppriktig søkende oppdage det mektige budskap. Og Han sa til dem: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, for at når de ser, ser de, men skjelner ikke, og når de hører, hører de, men forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli dem tilgitt." (Mark 4,11-12)

Bli ikke redd om du ikke forstår de mystiske symbolene i første omgang. I Joh 16,4 sier Jesus:” Men dette har Jeg sagt til dere, slik at når tiden kommer, kan dere huske at Jeg har fortalt dere det”. Dr. Leslie Harding skrev: Størsteparten av profetiene blir bedre forstått etter de er blitt oppfylt”. Vi studerer ofte profetiene så vi kan vite noe om fremtiden, selv om profetiene er best forstått etter de er oppfylt. Bare en sjelden gang i Bibelen er det noen fordeler av profetiene på forhånd, som når Egypt forberedte seg på hungersnøden åpenbart gjennom de profetiske drømmene Josef tydet. De fleste mennesker hadde ikke noen fordel av profetiene om Jesu første komme. Men andre, som oss, får fordelen av å se det etter at det er oppfylt. Len deg tilbake, ta det imot, og si: Aha! Han er Gud. Det er en stor plan, det er ikke bare tilfeldigheter.

Hvorfor bruke så mye tid på å studere profetiene? Er det ikke andre, mer nødvendige ting å snakke om? Jo, det er det. Men profetiene er viktige for vår kristne opplevelse å kunne inspirere andre med tillit til Guds ufattelige kunnskap, og få de som er ute og kjører inn på rett kurs. Sannelig er profetiene mer enn bare å kjenne fremtiden. ”Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter,” (2 Pet 1,19)

Før ødeleggelsene i New Orleans visste myndighetene i Louisiana mange dager i forveien om at de kom til å møte store vansker med orkanen Katrina, og de ba innbyggerne om å rømme. Selv om det var mange som ikke hadde muligheten til å rømme, var det også mange tvilende, sta mennesker som ignorerte advarslene. De ble værene og ble fanget av den oppslukende flommen, og mange døde unødvendig.

De som overvåker orkaner er omtrent som profeter, de får sine ”visjoner” fra satellitt teknologien. De kan se farene bygge seg opp og ta form over havet lenge før vi kan. De kan ganske nøyaktig forutsi hvor orkanen vil gjøre landfall. Om de sier at en storm nærmer seg vil du kanskje skynde deg å i alle fall hente paraplyen. Ikke sant? Fordi det ville være dumt å ikke følge forutsigelsene fra deres vide perspektiv. Angående Jesu annet komme sier Han: ”Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjellene, de som er midt inne i byen, må dra ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet, skal bli oppfylt”. (Luk 21,20-22)

Jesus forutsa Jerusalems ødeleggelse veldig klart. Men lærte Han bare de som hørte på Ham med sin forutsiende evne, eller ville Han gjøre inntrykk på oss med hvor nøyaktig Gud kan forutsi fremtiden? Nei, alt Jesus sa hadde en dypere mening. Denne og andre profetier Han ga Sitt folk skulle redde dem, om de bare ville høre Hans advarsler. I dag studerer vi profetiene om de siste dager så vi kan forberede oss på det som kommer, så vårt evige liv kan bli berget.

”Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre mange”. (Matt 24,4-5). Jesu advarsel viser oss at en annen hensikt med profetiene er å bevare oss fra bedrag. I Matteus 24 taler han om sitt komme ved verdens ende for å verne oss fra å følge dem som motarbeider hans Ord og Hans Lov i de siste dager. Bare noen vers senere sier Han: ”mange falske profeter vil stå frem med bedrag”

Denne profetien er sandelig blitt oppfylt! Mange har stått frem og påstått at de var Kristus, eller stått frem i Hans navn og brukt det for å bedra andre, og fremheve seg selv. Dette er årsaken til at så mange er skeptiske, mistroiske eller rett og slett ikke vil høre om profetiene. Men Jesus sa at det ville skje akkurat slik, så de som avviser Bibelens profetier har egentlig innen unnskyldning om de er fullstendig bedratt av djevelen.

” Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. For der hvor åtselet er, der skal gribbene samle seg.” (Matt 24,25-28). Jesus forutsier at vi alle vil stå overfor store bedrag i endetiden Bedrag som forsøk på å etterlikne Hans komme. Han vil ikke at vi skal bli bedratt til å følge forkynnere som ”klør en i ørene”, eller løgnens ånder. Det er viktig å legge merke til at Jesus sier ikke at det ikke er behov for profetier eller profeter i de siste dager. Tvert i mot! Han sier at vi må se opp for falske profeter fordi det også vil være ekte profeter i endens tid. Ellers ville Jesus bare ha advart oss mot enhver profet.

Da Moses sto foran Farao, sendte Gud en serie skremmende plager for å oppmuntre den djevelske herskeren til å handle. Men disse plager var ikke ment til å ødelegge, men heller for å redde Jødene fra fangenskapet, men også for å hjelpe Egypterne å unngå fullstendig ødeleggelse.

”Herren talte til Moses: "Gå inn til Farao og si til ham: Så sier Herren: La Mitt folk fare, så de kan tilbe Meg. Men hvis du nekter å la dem fare, se, da skal Jeg slå hele landområdet ditt med frosker”. (2 Mos 8,1-2). Hvorfor var det nødvendig for Moses å advare Farao på forhånd at en plage av frosker var på vei? Dersom Moses ikke hadde sagt noe, og en mengde frosker plutselig hadde svermet opp av Nilen, kunne Faraos vismenn ha sagt: ”Dette er bare en naturlig hendelse”. Dersom Moses hadde stått fram for Farao etter plagen og sagt: ”Ser du alle froskene? Det er fordi du ikke lar mitt folk reise!”. Alle kunne gjort det.

Mange mennesker har spilt på ”9september”, Katrina, og tsunamien i Indonesia etter det er et faktum. Hvor mye større ville deres vitnesbyrd ha vert om de hadde sagt det før det skjedde? Folk ville virkelig ha tatt dem høytidelig og merket seg hva de sa neste gang. Moses gav disse profetiske advarslene for å redde de fortapte og å advare oppviglerne, og derved vise at Gud har kontroll.

Den store metall statuen i Daniel 2 er en fantastisk profeti. Den viser kongedømmene på jorden i perfekt rekkefølge. Babylon, Medio Persia, Hellas, Rom, det delte Romerske riket, og høydepunktet, Jesu komme. inntil i dag har alt skjedd nøyaktig slik Gud sa det ville.(dette skal vi gå nærmere inn i senere)

Det er umulig for et menneske, i egen kraft, å forutsi hvilken nasjon i verden som skal herske over andre, spesielt hundrevis av år fra nå. Kanskje var ikke Daniel så presset da han nevnte Medio Persia som det neste verdensriket. Alle kunne se at det var en voksende makt på den tiden. Men Hellas var bare et land med mange krigerske stammer, og Romerne var ikke annet enn folk i en liten landsby. Det må ha vert idiotisk tanke også for Daniel som var trofast nok til å forteller det allikevel. Men sannelig skjedde det, helt ned til de viktige detaljene, som at en skulle vare noe lengre enn den foregående, og delingen av det Romerske imperium.

Hvordan får dette deg til å føle om Guds og Hans Ord? Det styrker troen. Det gir sannelig meg mot! Det viser at andre Bibelske profetier kan stoles på, og at Guds ord står fast. Jesus sa: ”Nå forteller Jeg dere dette før det skjer, slik at dere, når det går i oppfyllelse, kan tro at «Jeg er»”. (Joh 13,19). I korthet gir Jesus profetier for at du skal tro på Ham. Vi får noe å klynge oss til, så troen blir sterk selv når motgangen møter oss.

Åpenbaringen kan være en forvirrende bok. Jeg kjenner noen mennesker som ikke engang liker å se i den, fordi den skremmer dem. Men, mens de fleste mennesker kjenner Åpenbaringen som en mektig, men kryptisk bok skrevet av Johannes på øya Patmos, hopper de over den mest forklarende delen av boken, det første verset. Det sier: ”Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Og Han sendte bud og gjorde det kjent ved Sin engel for Sin tjener Johannes” (Åp 1,1). Det er egentlig nok for å forstå den viktigste hensikten med profetien. Enten du leser profetier som står i Åpenbaringen, Daniel, Esekiel eller 1. Mosebok, glem aldri at Jesus er i fokus. Han er det viktigste punkt. Bare les Jesaja 53 så forstår du hva jeg mener. Om du enda ikke tror meg, så tro I alle fall hva Jesus gjorde: ”Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene”. (Luk 24,27) I Joh 5,39 sier Han: ”Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg”. Jesus er renning og innslag i alle fibre i Skriften, all sann profeti peker direkte på Kristus. Han er fullendelsen av Ordet. Mer enn 300 gammeltestamentlige profetier handler om Jesu første komme.

Ved å bruke litt tid er jeg sikker på at jeg kan overbevise et ærlig, logisk tenkende og søkende menneske at Bibelen er sann, basert på oppfyllelsen av Bibelens profetier. Mange tror at Bibelen ikke er annet enn en sørgelig vits for lettlurte mennesker. Men vi vet at profetiene i det Gamle Testamentet ble skrevet lenge før Jesus entret senen, og de gikk i oppfyllelse. Timingen av Hans fødsel, stedet, moren, og alle detaljer i Hans tjeneste, sviket mot Ham, Hans død, Hans begravelse, ble forklart med forunderlig nøyaktighet lenge før Jesus ble født.

Og om Bibelen er korrekt om når, hvor, hvordan, og hvorfor, kan vi også stole på at den har rett om hvem. Jesus er frelseren, den eneste veien til Gud.

Hovedbudskapet til profetiene er frelse. Årsaken til at Gud forteller deg om fremtiden er ikke for at du skal vite når du skal ta pengene ut av banken, eller for at du skal vite når du skal hamstre mat og rømme opp i fjellene. Han forteller deg dette for mer enn at du skal vite når Jesus skal komme, første eller andre gang, eller hva som skal skje i tusenårsriket. Han forteller deg dette så du skal tro at Han er Gud, og for å hjelpe deg til å tillate Ham å komme inn i ditt hjerte. Og det er sant, enten du er kjent med de mange hemmelighetene i Åpenbaringen, eller du just har begynt å lese Bibelen. Gleden og freden du opplever når du vet at Gud har en plan for livet ditt er en av de mest trosoppbyggende opplevelser du kan ha. Ja, Han har tellet alle stjernene i universet, og Han vet hva som kommer til å skje i de endeløse tider som kommer. Men på tross av Hans ufattelige kunnskap har Han et håp og en plan for deg. Gud har styringen, og Han har bevist det ved profetiene. Han kan stoles på fordi Hans Ord aldri kan feile. ”Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå”. (Luk 21,33). Du kan satse livet ditt på Ham og Hans Ord, spesielt når du går ut for å fortelle andre om Hans underfulle makt.

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe v...

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk . Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9...

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av. T...