BIBELSTUDIE

Betraktninger over Matteus 24

Betraktninger over Matteus 24. versene 1-14

Det er en underlig tid vi lever i. Jeg har i mange år vært opptatt av endetiden, av hva Bibelen sier om den tiden. Mye av det er skremmende, det står skrevet om ”Dyret” om ” Dragen” om Babylon den store skjøge, om plager og veer, om dom og fortapelse. Men det står også om noe helt annet, om Himmelen. Der skal det være evig glede, ikke mer sorg og død og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra våre kinn. Det skal ikke være behov for solen en gang, for Gud selv skal lyse i sin herlighets glans. Vi kan lese om dette i den åpenbaringen Jesus gav apostelen Johannes da han var samvittighets fange på Patmos i år 70. Mange er redde for nettopp dette, at det går mot enden og at de snart skal møte Gud ansikt til ansikt. Det er kanskje ikke så rart at de som forkastet Kristi offergjerning er redde for den rettferdige Gud, de har jo noe å frykte. Men også de som bekjenner seg å være Guds barn, frikjent fra dommen i Jesu blod, er redde for å tale om endetidens tegn. Hvorfor? Er det fordi vi vet så lite? Eller er det fordi vi ikke er forberedt på å møte vår skaper? Det er så lett å trekke ut de kjente sitatene fra Bibelen, de som faller oss godt for hjertet, de som passer inn og ikke skremmer oss. I en gammel sang sies det ”Du talar om vær, du talar om vind, du talar om roser på ungdommens kinn, kvi talar du ikkje om Jesus?” Vi, i likhet med fariseerne på Jesu tid er flinke til å tyde tegn på mange andre områder. La oss se hva Jesus sa til fariseerne.

."Fariseerne og saddukeerne kom så for å friste Ham, og de bad Ham vise dem et tegn fra himmelen. Han svarte med å si til dem: "Når det er kveld, sier dere: Det blir pent vær, for himmelen er rød. Og om morgenen: Det blir dårlig vær i dag, for himmelen er rød og truende. Hyklere!* Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. (Mat 16,1-3)

La oss ikke være hyklere, men øve oss i å tyde tidens tegn slik Jesus ønsker at vi skal gjøre. Paulus sa det slik da han skrev til Titus om Jesu gjenkomst til jord, vi leser 1Tes 4,16 - 18 "for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!

Vi skal nå ta for oss noen vers fra Matteus som omhandler nettopp endetiden og prøve å tyde noen av tegnene. Prøve å se litt på verden omkring oss for om mulig å se noe av det som Jesus forutsa da disiplene spurte om når han skulle komme til makten her på jord. La oss ta det som trøst for vår lengsel etter Himmelen, og en vekker for oss til tro, og til liv i Kristus. Vi skal her ta for oss versene 1- 14 i Matteus 24

"Deretter gikk Jesus ut og bort fra templet, og disiplene Hans kom opp for å vise Ham templets bygninger. Og Jesus sa til dem: "Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier Jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned." (Mat 24,1 - 2)

Jesus og disiplene var i Jerusalem for å feire påske. Den andre påsken de var sammen med Jesus etter at Han hadde begynt sitt virke i offentligheten. Disiplene var ordentlige jøder, de var stolte av templet i Jerusalem. Jesus var akkurat på vei bort fra Templet hvor han hadde holdt en tordentale til de som hørte på. Den talen kan du lese i Matt.23. Da disiplene henviser Jesu oppmerksomhet på alle templets bygninger, det var nemlig et helt kompleks av bygninger og murer, plasser, portrom, hvor templet lå i midten. Jesus sier Sannelig sier Jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned Dette var vel ikke det disiplene hadde ventet seg. Deres aller helligste byggverk i hele verden skulle rives ned og ødelegges? Dette templet var riktig nok ikke det templet som Salomo bygget, for det ble brent av Babylons konge Nebukadnesar 2. da Israels folket ble bortført for 616 år siden. Det ble bygget opp igjen 70 år senere, under Persias konge Darius. Og for bare 50 år siden bygde kong Herodes Den Store om templet, han var jo så stormannsgal at det liknet ingen ting. Men templet ble en perle av et byggverk. Dette flotte byggverk var det disiplene henviste oppmerksomheten til. Denne profeti vet vi gikk i oppfyllelse bare 40 år sener, altså i år 70 eK. Vi vet at det er bygs opp igjen en del av den ene muren fra templet, den såkalte ”klagemuren”. Vi vet også at det er satt opp et annet tempel like i dens nærhet, nemlig Muhamedanerenes, Aska-moskeen. Denne er igjen svært nær Makpela hulen, den hulen som Abraham kjøpte av Hetitten Efron i år 2008 fK. Denne hulen er også en helligdom for Jødene, fordi det var i den Abraham Isak og Jakob ble gravlagt, Jakob endog balsamert. Men islamittene er jo ætlinger av Abraham de også, gjennom Ismael derfor regner også de hulen hellig for seg.

Spørsmålet er, skal også klagemuren rives? Eller gikk profetien om templet i oppfyllelse allerede i år 70."Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene, sa de: "Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende?" (Mat.24,3)

Disiplene ble tydelig interessert, men de ventet til de var alene med å spørre ham om de kommende ting. Spennende ting ligger i fremtiden for disiplene. De ville så gjerne være forberedt på det som skulle skje i fremtiden. De hadde nok fremdeles ikke klart for seg hvilken tidsepoke de selv var inne i. De håpet nok på at innen kort tid skulle Jesus ta makten og bli hersker over verden. At Guds evige rike var nær. Dette er interessante ting, for det angår oss også. Gjenkjenner vi noen av disse tegnene? Gransker vi skriftene? Eller er vi lik datidens religiøse, at vi ikke gransker skriftene og heller ikke ser tegnene i tiden. Holder vi oss bare til trygge avsnitt i Bibelen, de som gir oss trøst og trygghet til å leve slik det passer oss best? Slike vi føler oss vel til mote med?

I 1.Krøn.12,32. står det om Issakars barns stammefolk, at de forstod seg på å tyde tidene slik at de kunne gi råd til Israels ledere.

I Esters bok 1,13. står det også om vise menn som forstod seg på tid.

I Mat.16,2-3. refser Jesus dem som ikke kunne tyde tidens tegn.

Tiden er viktig for Jesus, han maner stadig om at vi skal følge med slik at vi ikke skal bli overrumplet når den dagen er her som alle vet kommer. La oss se litt på de tegnene Jesus viser til i avsnittet vi leste. "Jesus svarte og sa til dem: "Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: "Jeg er Kristus." Og de skal forføre mange". (Mat. 24,4 -5)

Forførelser vil komme sier Jesus. Og forførere vil stå frem og si ”følg meg”. Hva kan vi få ut av dette verset? Har verden sett noen av disse forførerne? Har vi sett at noen kommer og sier at de kommer i Jesu navn, som sier at de er Kristus? Ja vi ser det dukker opp noen hist og her. David Koresch, forbinder du det navnet med noe?

David Koresh utga seg for å være Kristus, han fikk en ganske stor tilhenger skare som fulgte ham blindt, helt til han forte dem i døden ved selvmordsbrann i Davidianerenes tilholdssted i Waco Texas den 18 april 1993, da det føderale politiet prøvde å stoppe denne forførelsen av kvinner og barn. Han sa at dersom de satte fyr og lot seg brenne inne, ville de omdannes til åndevesener midt i flammene og ville ikke ta skade. Han sa også at dette ville starte dommen over jorden eller Harmageddon. 80 mennesker døde.

I 1978 i Guyanas urskog hadde en mann ved navn Jim Jones en menighet ”Peoples temple” på 900 tilhengere som blinde tilhengere av deres messias. Også han førte sin menighet i døden ved å få dem til å drikke gift, (Cyanid).

Vi kan også nevne den japanske sekten ”Aum Shinruikio” med over 40 000 tilhengere rundt om i verden. Lederen, en mann ved navn Shoko Asahara er i gang med oppbyggelse av en etterfølger skare som også vil starte Harmageddon ved å påføre uskyldige mennesker stor skade. Asahara er en halvblind mann som sier seg å være Messias. Sekten hans var de som med Serin gass drepte 12 og skadet 6000 på en undergrunns stasjon i Tokyo i 1998. Dette angrepet var mest som en prøve å regne, for det egentlige målet var USA. Han håpet at ved å utføre et større terror angrep mot USA og skylde på Japan, skulle USA starte krig mot Japan og vinne. Asahara skulle da overta som leder i et tilintetgjort Japan. Der planla han å starte oppbyggingen av en ny menneskerase, genmodifisert, klonet perfekt menneskerase. Begynnelsen på den nye jord. Dette er også en dommedagssekt som er så oppsatt på dommedag at de prøver å ordne det selv.

For ikke å glemme New Age bevegelsene rundt om i verden. De driver spiritisme i stor skala, ånde tilbedelse. (Kom ihu Saul da han var på jakt etter David og manet frem Samuel ved en åndemaners hjelp.)

En sekt i USA som jeg ikke husker navnet på ventet på Jesu gjenkomst da den store kometen ”Hale-Bopp” passerte jorden i 1998. De trodde det var på den måten Jesus skulle hente sine, de ble skuffet og tok sine liv på lederens befaling, De hadde ikke lest Bibelen godt nok, i hvert fall ikke dette: "For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være". (Mat 24,27). Dette er bare noen av de apokalyptiske eller dommedags sektene vi ser i dag, mange har sikkert eksistert i tidligere tiders løp, og flere vil komme. Se til at ingen forfører dere!

"Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. (Mat. 24,6-7)

Åssen er det? Hører vi om krig, rykter om krig? Nesten hver dag hører vi om kriger i verden. Vi skal ikke la oss skremme av det. Det er bare en modningsprosess så å si. Ikke i noen tidsalder har det vært så mange kriger som akkurat nå. Det kommer bare til å bli flere i tiden som kommer. Den store trusselen om verdenskrig ser i første øyekast ut til å være over etter at ”den kalde krigen” er slutt. Men stadig nye trusler truer oss. Forskere er engstelige for at plutonium som er på avveie, eller kjemiske våpen, skal bli brukt av terrorister. Disse kan lett plassere en terrorbombe på et strategisk sted. Tenk om det var blitt brukt en slik ved angrepet på World trade center i New York, Hva tror du USA kunne ha gjort? Ja, akkurat, svart med ei tilsvarende bombe mot den mest tenkelige aggressoren. Da ville enda en krig være i gang. Eller at slike våpen skal komme aggressive makter i hende, så som Saddam Hussein eller Mohammar Gadaffi for eksempel. Uansett er det for øyeblikket stille her hos oss, men i resten av verden raser kriger nesten uavbrutt. Alt fra stammekriger i Afrikas mørke jungel til store kriger som Bosnia Hersegovina. Også i dag trues det med krig over oss, over verden i forbindelse med FN`s inngripen i Serbia. Og Russlands krig mot Tsjetsjenia.

Men også en ny form for krig er allerede over oss. Krig er maktkamp, stor makt gir stor innflytelse i alt som skjer i verdens samfunnet. Derfor har vi i disse dager folk som arbeider for å få enda større maktinnflytelse. Maktinnflytelse i store verdensomspennende organisasjoner som FN, EFTA, EØS, GATT, NATO, VESTUNIONEN, EU med alle sine grener, Skjengen, Kirkenes verdensråd osv. Samtidig ser vi USA som vil være en slags verdens politi, og med makt fortelle hvordan de vil at tingene skal være. Alle disse organisasjonene henger veldig tett sammen i toppen. Mange av de samme folkene er med i flere organisasjoner. I stedet for tradisjonell krig mellom land og folk, får vi nå en maktelite som ønsker en felles styringsenhet over hele jorden. Denne nye styringsenheten kalles ”Den nye verdensorden” . Ny er den kanskje ikke, for USA`s president Eisenhower (53-61) var med på starten av gruppen ”Den Trilaterale kommisjon” Europabevegelsen er en del av denne oppvoksende styringsenheten. Jeg kan også nevne: Hudson Institute, Fredom House, Aspen Institute, Bilderberger gruppen, Counsil of forigen relatins (CFR), Det internasjonale pengefond (IMF), Frimurer logen, og Verdensbanken, alle disse er organisasjoner som har til felles at de vil samle hele verden under en regjering. Og felles er også at det er omtrent de samme personene som sitter i alle styrene. EU er en organisasjon som har noe av samme mål, og kan vel sies å være en brikke i arbeidet med å samle landene i en felles styringsenhet.

I stedet for bomber som blir sluppet ned over oss, får vi lover og regler trædd ned over hodene på oss. Til og med Regjeringene i mange land, også Norge må endre grunnloven for å tilpasse seg de internasjonale lovene og reglene. Norge har fram til årtusenskiftet endret over 100 norske lover, til og med uten å være medlem av EU. Dette er en annen form for krigføring. En annen form for erobring. Denne formen ser så uskyldig ut, men har langt større konsekvens. Særlig for oss som vil være Guds barn. Det er til og med snakk om å innføre en hoved religion i EU landene. Og det blir katolisisme. Den katolske kirke er en makt elskende organisasjon. Katolisismen vet vi står bak en lang rekke kriger, for ikke å si størsteparten av krigene i moderne tid. Også i Bosnia var det den katolske fraksjonen med Slobodan Milosovitch i spissen som var opphavet til krigen. Eller se på Orange-ordenen i England, de tvinger seg igjennom protestantiske bydeler ved bruk av vold på sine vandringer.

Også på det økonomiske området ønsker makteliten større innflytelse, derfor ble Verdensbanken opprettet. EU utformer sin egen valuta, EQY (Euro). Alle land som handler med EU må regne om til EQY for å handle med EU land.

Når det gjelder noe så enkelt som kjøttkvalitet på slaktevarer kvalifiseres disse etter EU standarden EUROP, hvor E er best og P er dårligst. Dette gjøres ikke bare i Norge, men i alle EØS og GATT og EFTA land, dvs. i store deler av verden. Alle biler må EU godkjennes etter EU`s regelverk. Er ikke dette krig og maktbegjær, herskesyke og styringslyst så vet ikke jeg. EU har til og med bestemt at; dersom klær blir lagt i en søppelsekk og kastet i en conteiner er det søppel og ulovlig å selge, endog å gi bort. Selv om det står Fretex på containeren.

Den onde makt har dårlig tid på seg, og jobber febrilsk både på den ene og den andre måten. Enten som en brølende løve i krig, jordskjelv, naturkatastrofer hungersnød osv. eller som ulv i fåreklær i de falske messiassers eller profeters menigheter.

Hungersnød og pest nevner Jesus også som et endetids tegn. Det er heller ikke sjeldent at vi ser reportasjer i media fra sult katastrofer. Vi vet så alt for godt hva det betyr når vi ser små barn med store mager og tynne armer og ben. De rekker ut de små hendene etter mat, mens fluene svermer rundt i ansiktene deres. Det er en naturlig følge av omveltninger i naturen i form av flom eller tørke.

Pesten er heller ikke frammed på jorden. Pest er viruser som spres i mellom mennesker, enten ved direkte kontakt eller gjennom forurenset vann og lignende. Virus spres også via fugler og dyr til mennesker særlig i katastrofe områder. En større fare er det at de også kan spres ved biologisk krigføring.

Naturkatastrofer er det mange av nå, flere enn før. Det er som om jorden, som i utgangspunktet er ren og fri for synd, lider under menneskenes syndige vesen og prøver på å riste oss av. Forskere har funnet ut, at så lenge det er skrevet historie har ikke intensiteten av naturkatastrofer vært så stor. Gjennomsnitts tallet for større jordskjelv pr. 10 år var 2-4 før 1980. På 80 tallet var det 89. Fra 90- 96 var tallet over 150 altså nesten en dobling på litt over et halvt 10 år. I 1999 var det 86 jordskjelv i flg. Siri Kalvig i TV2. Jorden er i dødsangst. Jordskjelvene er kraftigere enn før, syklonene er større, flommene er større enn før, og slik kunne vi fortsette. Forskerene skylder på global oppvarming på grunn av forurensing, det er sikkert riktig, men de beste dommedags profetene, vitenskapsmennene, forteller at 5. mai 2000 kommer alle planetene i solsystemet vårt til å komme på linje mellom sola og Pluto. Dette kan frembringe så store gravitasjons krefter at jordens magnetiske poler kan forskyves, med katastrofale følger. Verdenshavene kan bli forskjøvet og overflomme landmassene, jordskjelv av uante dimensjoner og vindstyrker av hittil ukjente proporsjoner. Bibelen forteller det også, les

"Jorden raver og sjangler som en drukken og svaier som et skur. Dens overtredelse skal hvile tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen. (Jes 24,20). Eller som den gamle bibelen sa det: Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøy, og dens misgjerning skal tynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mere.

Misgjerningene- de gjerningene jordens mennesker har foretatt seg imot Guds vilje er med å ødelegge Jorden vår. Djevelen bruker De kreftene Gud gav naturen, til å drepe og ødelegge, men bare så mye som Gud tillater. Djevelen fikk herse med Job, men bare så mye som Gud tillot, men Jobs liv fikk han ikke røre. En trøst, og et evangelium til oss i denne tiden. Vi har en Gud som har satt et segl på sine barn, de som ved tro på Jesus Kristus har fått sine synder tilgitt av bare nåde. Vi er i Guds hånd, ingen makt kan nå oss. Om vi skal bli prøvet, endog hardt prøvet, foregår denne prøvelsen mens vi er i Guds hand. Takk Gud.!

"Men dere som klynget dere til Herren deres Gud, er i live i dag, hver eneste en av dere. (5.Mos. 4,4)

Ja sannelig folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men husk dette er begynnelsen til veene! Ennå er kallet fra en kjærlig Gud gjeldende, og det lyder over jorden, til deg og til meg, om å vende seg til Gud la seg redde av frelsesverket Jesus gjorde på Golgata. Og husk det vi leste i vers 6. Jesus vil ikke at vi som er hans venner, hans søsken skal være redde. Den gode hyrde passer på sin flokk.

"Men alt dette er bare begynnelsen til veene". (Mat. 24,8)

"Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld." (Mat. 24,9)

Dette verset tror jeg er spesielt rettet mot Israel folk, men det viser også til Jesu etterfølgere av hedningefolk. Vi kan jo bare tenke på Hitlers angrep på Jødene under den andre verdenskrig, 6 millioner jøder ble drept uten annen grunn enn at de var jøder. Og både før og etter krigen har jo ”Jøde” vært et skjellsord. "Men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Dere skal bli ført fram for landshøvdinger* og konger for Min skyld, som et vitnesbyrd for dem og for hedningefolkene". (Mat. 10,17 - 18)

"Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre." (Mat. 24,10)

Er det ikke dette vi ser? Kanskje er det ikke så tydelig hos oss, men ser vi oss litt rundt i verden ser vi profetien gå i oppfyllelse. Se på den muslimske verden, eller den islamske verden. Er det ikke akkurat det som skjer, det vi leste? Barn reiser seg mot foreldre og motsatt, og overgir dem til døden for deres tros skyld. Tro på Israels Gud kvalifiserer til dødsdom.

Underlig er det forresten, Allah er ikke gud, men en av gudene. Dette kommer frem i boken av Salman Rushdie. Kanskje det er derfor det er så viktig å få denne boken og forfatteren ut av verden. Den avslører jo at Allah ikke er noen overordnet gud. Er Allah ikke gud er jo heller ikke Muhammed en profet, men en falsk profet. Og det er vi advart mot i vers 11 i teksten.

"Mange profeter skal da stå fram og forføre mange". (Mat. 24,11)

I sted skrev jeg om falske messiasser i forbindelse med vers 5. Nå er det de falske profetene Jesus nevner. Muhammed er allerede nevnt, men det er ikke bare ham som er falsk. Mange religioner og sekter har sine falske profeter, og vi skal se på noen av dem. Både i Østens og i vestens religioner er det falske profeter. Den viktigste er dog Antikrist, motbillede på Kristus. Han gir seg ut for å være Kristus, eller ”Guds sønns vikar”. De falske profetene kjennes ved at de ikke anerkjenner Gud, eller at Jesus er Guds eneste sønn gitt til frelse for menneskene. At Jesu frelsesverk er den eneste vei til Gud. Eller at bibelens er vår øverste autoritet. Som sagt, stemmer ikke budskapet 100% med Bibelens lære er det et falskt budskap. Prøv det du hører og leser, mot Bibelen, den er vår rettesnor, vår veiviser til Gud. La deg ikke føre vill!!!

Noen av de største falske profeter er Muhammed, Islams grunnlegger. Nå i vår tid har han over 300milioner tilhengere. Eller Sidharta Gautama = Budda, ”Den opplyste” grunnleggeren av buddhismen med sine forgreininger. Eller De store tenkerene, Aristoteles, Freud, Darvin og vi kan sikkert finne flere. Selv om vitenskapen har forkastet Darvins utviklingslære, holder fremdeles utdannings institusjonene på den. Dette ser vi kanskje på som verdens menneskers lære, men er det noen forskjell på Darwin og Muhammed når det gjelder å anerkjenne Israels Gud som den suverene. Jeg tillater meg også å nevne Romerkirken, eller pavemakten i denne forbindelse. I de katolske bekjennelses skrifter står det at mennesker ikke kan bli rettferdiggjort ved tro alene, men ved tro og gjerninger. De tilber helgener, den fremste er Maria Jesu mor. De har et overhode som de hevder er ufeilbarlig. Og som hevder at Paven er Guds sønns stedfortreder på jord. Luther sa allerede da han levde at pavemakten bar antikrists kjennetegn. ( På pavens opprinnelige hodepryd, den tredobbelte krone, stod det skrevet med edelstener ”VIKARIUS FILII DEI”= Guds sønns vikar. At Jesus skulle ha noen vikar er for meg ukjent, han skulle ha vitner.) De har også omskrevet budene, og flyttet sabbatens hellighet til søndag. Dette stemmer ikke med bibelens lære. Katolikkene hevder at deres autoritet står over bibelens fordi romerkirken oppstod før evangeliene ble skrevet. Hva med budene, kom de med evangeliene? Budene kom ca.1480 år fK. Så selv om den katolske lære ser grei ut i første omgang, så skjuler den mye som vitner om en falsk profet, til og med om en antikrist. Vær på vakt falske profeter skal oppstå. Vi tar med henvisningen til 2. Pet. 2,1. "Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse".

Det er en mengde ny-religiøse retninger som har enorm rekruttering. Menigheter som vokser opp, og den ene blir større enn den andre. Toronto – Pensakola - Livets, ord for å nevne noen. Men er det ikke bra at mange blir frelst og kommer til sannhets erkjennelse? Jo, det er bra, dersom det er til den rette Messias de kommer til tro på, og den rette sannhet de kjenner. I disse bevegelsene, og mange flere, blir kristendommen gjort populær, det er ”tøft” å være en kristen. Det er enkelt, bare du tror nok, eller ofrer nok, vil du bli frelst. I Bibelen min fortelles det at det skal bli ”tøft”, men en annen form for tøft. Tøft i betydningen hardt og vanskelig, vi skal hates for Kristi navns skyld. Når det gjelder Tro og gjerninger, legger Gud iflg. Joh.6,44 troen vederlagsfritt ned i våre hjerter, og gjerningene som skal gjøres for å nå Himmelen gjorde Jesus på Golgata. Når det gjelder kristne kjærlighets gjerninger, er dette gjerninger som er resultat av Åndens virke i det enkelte menneske. Disse gjerninger er til andre menneskers frelse, ikke den enkeltes.

Mange falske lærere skal stå frem og føre mange vill, endog de utvalgte om det var mulig. De skal stå frem i Jesu navn og gjøre store gjerninger. De er etterlikninger av Messias, falske etterlikninger. De står frem i Jesu navn og forkynner et evangelium som er falskt, men det behager menneskene, og suggesjon drar flere med på den falske vei.

Igjen!! Stemmer ikke evangeliet du hører med Bibelens Evangelium er det falskt! Er du i tvil, kom frem for Jesus med problemet. Enten det er vanskeligheter, frykt eller tvil står Han med åpne armer og spør etter deg. Hva kan Han gjøre for deg. Han vil at du skal være trygg hos Ham, at du skal være glad. ”Gled dere i Herren altid! Atter vil jeg si, gled dere!”

"Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. (Mat. 24,12)

Lovløsheten skal te overhånd? Hvilken lovløshet? Hvilken lov refereres det til? Den lov som Bibelen kaller lov er Guds lov. Ser vi noe av det i dag? Gjett om, er det ikke det vi ser hele tiden? Til og med den norske kirkes øverste ledere frasier seg Guds lov, og til og med Budene. Noen trekker til og med Bibelens troverdighet i tvil. At Jesus er Guds sønn født av en jomfru tror de ikke på, og det er våre åndelige ledere. Atter en gang: Stemmer ikke budskapet med Bibelens, da er det avgjort falskt.. Noen sier at det ikke er så farlig å ikke holde Budene, det er jo en annen tid nå enn da loven ble gitt, og det må det jo taes hensyn til. Nei, min gode venn, Gud er ikke bundet av tid, Heller ikke er Hans lov det. Loven og budene er evig gyldige og uforanderlige. Ikke en tøddel av loven skal forgå, selv om alt annet forgår. Sommeren 1998 gikk Hamar biskopen Rosmari Køhn ut med at det ikke er mot Guds bud å ha sex før ekteskapet, Tro om hun har lest Bibelen noen gang. I følge min Bibel inngås ekteskapet ved første samleie, hvordan skal en da oppfatte det 6. bud. Eller var det det 7.? Det må en spørre seg om ettersom katekismen og Bibelen ikke stemmer overens.

Jo, lovløsheten har tatt overhånd. Til og med budene er skrevet om, og det så tidlig som i 336 på kirkemøtet i Laodikea. Da ble sabbatens hellighet overført til søndagen av den romersk katolske kirke. (Se Dan. 7,25) Senere ble det 2. bud rett og slett fjernet fordi kirken var begynt med helgendyrkelse, noe også den norske kirke aksepterer i og med feiringen av alle helgens dag. Tidligere biskop Erling Utnem henviste til det 3. bud da han talte om å holde søndagen hellig. I Bibelen er det det 4. budet som omhandler Helligdagen, og det er Sabbaten Sannelig lovløsheten har tatt overhånd.

Derfor skal kjærligheten kjølne. Og det ser vi, at kjærligheten både til Gud og mennesker er kjølnet. Den kjærligheten vi kjenner i dag er egenkjærligheten, nytelses lysten. Omsorgen for medmenneskene er nesten borte i våre dager. I foreninger og kirkesamfunn er oppslutningen lav fordi kjærligheten er kjølnet. Paulus visste det, les hva han skriver til sin venn Timoteus:

Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra! For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ført på avveier av mange forskjellige lyster. De lærer bestandig og er likevel aldri i stand til å komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve med sin tro. Men de skal ikke komme videre, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, slik dårskapen til de førstnevnte også ble. (2.Tim 3,1 - 9) Skulle tro Paulus hadde sett inn i vår tid, det hadde han kanskje. Disse versene kan kalles en profeti om våre dager. ”Finn deg selv” er et uttrykk som er relativt nytt og er en følge av den kjølnende omsorgs kjærligheten. Jeg er ikke interessert i å finne meg selv, men Kristus. I meg selv er det intet godt, sier Paulus. Jeg kan si det samme som han, i meg er det intet godt. Nei , finn ikke deg selv, men Kristus, i ham er det liv og overflod av liv. Men legg merke til at det står ”mange”, ikke alle skal bli kjærlighets kalde, noen er det enda som elsker. Noen elsker fremdeles Guds lov, fremdeles sin neste. Fremdeles det å få være et sendebud for kjærligheten i Kristus. Gled deg du lille skare, det har behaget Herren å gi dere riket!

Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. (Mat. 24,13)

Et trøstens ord fra Han som elsket oss først, ”hold ut så skal du komme ti Himmelen og få en evighet sammen med meg.” Legg din vei i Herrens hån og stol på han, Han skal gjøre det.

Vahppus 25.08.2014 16:43

Matt. 24: 3: Parousia = nærvær. v. 24:14: ”dette” gode budskap; innbefatter v.3 om Jesu nærvær: Forkynnes nå globalt av de sanne kristne :)
Vahppus(at)gmail.com

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe v...

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk . Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9...

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av. T...